Praktické poznámky k askezi

několik praktických poznámek navazující na starší článek Tři druhy askeze

ascetics-e1564493382550.png

Logismoi

Kdo má již určitou praxi v pozorování své mysli, ten si během přemáhání svých vášní dříve či později povšimne jedné důležité věci: Každý impuls, který plodí vášně, jež překonáváme, je vždy a zcela bez výjimky nejprve myšlenkový, mentální. V asketické literatuře se toto prvotní pokušení nazývá logismos. Jedná se o subtilní mentální impuls, který je třeba hned v počátku potlačit.

Každý asketik (cvičící, z řec. ἄσκησις = cvičení) si také časem povšimne, že pokud začneme hledat omluvy, vést s pokušením dialog, nebo prostě jen logismos uchováváme v mysli, je podlehnutí jen otázkou času. Na úrovni duše a těla už asketik téměř nic nezmůže, pokud nejprve neovládl a nevyčistil svou mysl. Tedy jakmile si asketik logismos jednou vpustí do mysli a z mysli do duše, ve které vznikne chtění či touha po hříchu, je naše bitva již prohraná. (1)

Askeze tělesného řádu

Každý, kdo se cvičením a očišťováním vážně zabývá, rovněž brzy zjistí, že očišťování od běžných vášní týkajících se zdraví, životosprávy, hrubých zlozvyků nebo životního stylu, je vlastně velmi lehké, pokud se cvičí správným způsobem a v souladu s výše popsanou hierarchií duch > duše > tělo. Pokud asketik nerespektuje tuto hierarchii a zaplavuje svou mysl nežádoucími tvary, kterým se zpětně snaží vzdorovat, může strávit v poustevně celý život, aniž by se byl posunul dál.

Výše popsaná metoda mentální askeze (zejména pokud ji doprovází vizualizační cvičení) upevňuje vůli takovým způsobem, že tělesná pokušení již nezpůsobují žádné potíže, a tedy stačí žít obyčejnou zdravou životosprávou. Pro jistotu by měl asketik podržet předepsané půsty, případně cvičně v určitých intervalech, například na půl roku nebo na rok, něco vysadit (například kávu, pečivo, cukr, alkohol,…), aby se ujistil, že nepodlehl sebeklamu. Základní úroveň cvičení je v podstatě zvládnuta, když si cvičící dovede předepsat jakoukoliv askezi, přičemž její dodržování mu nečiní vůbec žádné obtíže.

Přesvědčit se lze ještě jiným jednoduchým způsobem. Asketik si prostě předepíše nějaké pravidlo a trpělivě čeká na pokušení. Čím soustředěněji a odhodlaněji čeká, tím déle a méně intenzivně pokušení přichází. Pokud je soustředění dokonalé, nepřijde pokušení nikdy a v podstatě je askeze splněna. V okamžiku, kdy pokušení přijde, někdy třeba až po šesti měsících čekání, obvykle když asketik poleví v soustředění důsledkem nějaké únavy či nemoci, je třeba ihned zbystřit a rozpoznat jeho zdroj. Kde se vzalo? Obvykle je spouštěčem nějaká vzpomínka, nějaký obrázek, tvar, dotek, něco smyslového, například bulvární zpráva či nahotinka, která vyskočí na internetu apod. Takový podnět je mentální impuls, který je třeba ihned zapudit a vůbec nevpouštět do mysli, kterou by intoxikoval. Důsledek: pokročilé ovládnutí mysli vede k tomu, že logismos vůbec nevznikne, asketický zápas vůbec nenastane a cvičení nedá žádnou práci. (2)

Pokání a pokora

Význam upřímného pokání a pokory je natolik důležitý, že přináší doslova hmatatelné výsledky. Obojí je jako olej, který nalijeme do reznoucího soukolí našeho cvičení. Odtud je zřejmý význam slov Jana Křtitele: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské! Sekera je už na kořeni stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.

Své úspěchy či neúspěchy si asketik nechává vždy pouze pro sebe, zarytě mlčí a drží se slov Evangelia: Když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. (O tiché a neviditelné válce)

Původ špatných vlastností

Když člověk poctivě sleduje svá pokušení, hříchy, svody a špatné myšlenky a medituje nad jejich původem, dojde vždy k následujícímu přesvědčení: Zdrojem všech špatných vlastností je nějaká forma sobectví, egoismu. A to se bere kde? Lze se opět osobně přesvědčit meditací nad svými špatnými vlastnostmi a pozorováním myšlenek, že důvodem je prosté zapomenutí na Boha, které postupně u lidstva nastalo v souvislosti s Pádem. Jinými slovy totéž: slabost mysli, nesoustředěnost, duchovní spánek, usnutí.

Duševní a duchovní askeze

Očišťování od tělesných vášní je průpravou k pokročilé askezi duševní a nakonec i duchovní, při které je již dosahováno stavů bdělosti. Tato věda se v orthodoxní tradici označuje jako nipsis (νῆψις = bdělost).

Poté, co se asketik vypořádal s tělesnými, tedy nejhrubšími závislostmi, musí postupně likvidovat závislosti jemnější, u kterých opět rozlišíme úroveň duševní (emocionální) a duchovní (myšlenkovou). Metoda duševní askeze zůstává stále stejná jako u porážení tělesných vášní, ovšem odhalit a včas zlikvidovat logismos na této úrovni vyžaduje jemnější meditační schopnosti a značnou praxi v pozorování mysli. Na duchovní úrovni konáme již myšlenkovou askezi, tedy nám nezbývá než udržovat bdělost a soustředěnost, a tím předcházet tomu, aby logismos vůbec vznikl. (Jakým způsobem toho docílit je ovšem otázka značně široká. V zásadě je nutné kontrolu mysli a soustředění cíleně cvičit.)

Do duševní úrovně bude patřit každá vášeň vyvolávající nezdravé emoce a intoxikující duši: bude třeba vysadit například sledování konkrétních internetových stránek či sociálních sítí, filmů, seriálů, médií a zábavního průmyslu obecně, rozpoznat a vypustit ze své mysli a svého života také všechny zdroje vyvolávající strach, neklid či vztek. (3)

Na duchovní úrovni bude nutné vysadit zejména určité myšlenkové koncepty, chtění všemu rozumět, touhu vše kolem sebe poměřovat, hodnotit a mít na všechno názor, a nakonec i všechny konkrétní nezdravé a zbytečné myšlenky (více například zde).

Dosažení takové úrovně bdělosti vedoucí ke konečnému osvobození (ἀπάθεια = doslovně bezvášnivost) je ovšem nesmírně těžké, má-li být skutečné a trvalé. (4)

poznámky:

Související: Pavel Milko, Dogmatická a morální aktuálnost pravoslavného učení o vášních

(1) Proto také kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. [Mat 5:28]

(2) Proto neuveď nás v pokušení…

(3) O nahotinkách a bulváru ani nemluvě, to je samozřejmostí již na základní úrovni, stejně jako nadměné pití alkoholu, požívání tabáku či drog. Tato poznámka se týká rovněž závislosti na pornu, které je skutečně globální metlou lidstva bez rozdílu rasy, věku či pohlaví. Účinky pornogafie na ducha, duši a tělo jsou ovšem podobně devastující jako u drog.

(4) Dosažení trvalé bdělosti zahrnuje rovněž bdělost ve spánku.