Encyklopedie archeologie

Databáze. Databáze v archeologii je odrazem víry, že člověk a stopy po jeho minulosti jsou neproblematicky převoditelné na čistě kvantitativní měřítka. Tyto lze pak neomezeně a stále rafinovaněji zpracovávat prostřednictvím formalizovaných metod převzatých ze statistiky (těmi jsou především faktorová syntéza a vektorová analýza) a jejich pomocí řešit filosofické otázky lidské identity, existence obecného mravního zákona, vzniku společnosti a d.

V současnosti archeologická databáze svůj funkční (fukncionalistický) význam ztrácí ve prospěch významu symbolického. Každý hutný filosofický výrok musí být nutně doložen nejméně dvěma databázomorfními či grafoidními malůvkami, které pro nepřítomnost jakýchkoliv relevantních popisků, zejména pak označení osy x a y, nabývají čistě symbolický význam vyjadřující příslušnost ke stavu společenskovědních badatelů.

Konečný cíl, jakási nirvána archeologie, je vytvoření „databáze všeho“.

kolapsy_civilizaci

Nedestruktivní archeologie v praxi. Metoda vizuální prospekce nasazená českými egyptology v západní poušti vedoucí k mnoha pozoruhodným objevům. Lze doufat, že bude v nejbližší době  v rámci programu Kolapsy civilizací objeven našimi egyptology i český překlad Zániku Západu Oswalda Spenglera.

Drasadlo. Nátroj sloužcí k drásání intelektuálních schopností posluchačů předmětu paleolit. Podle starších výkladů šlo o paleolitický nástroj sloužící k drásání kůže ulovené zvěře, drásání ubohé zvěře jako takové či nástroj, pomocí něhož opolidé drásali jeden druhého.

Exkavace. Vykopávky. Archeologické exkavace obvykle provádí zručný tým exkavatárorů firmy typu Koloman & Červeňák; poté, co tým exkavátorů postupně přemístí všechno exkavační nářadí z archeologické lokality do nejbližšího stavobazaru, nastupuje metoda tzv. nedestruktivního výzkumu, a to zejm. pomocí vizuální prospekce.

Exprese artefaktů. Taková vlastnost artefaktů, která nemá žádný, tj. praktický, symbolický ani jiný význam (artefakt coby Bedeutungsträger německých autorů). Otázky proč studovat něco, co nemá žádný význam, jsou u vykladačů archeologické teorie a metody velmi nepopulární. Vtírá se nutně pocit, zda archeologie sama není „expresí“ společenských věd.

Import. Starý předmět přenesený z bodu X do bodu Y: čím dále, tím lépe. Oblíbený je zejména výklad tohoto jevu coby dokladu rozvinutého kramářství a globalizace v blíže libovolné minulosti. Ostatně i současná mánie zkoumání dálkového obchodu v „pravěku“ v sobě nese zřetelný otisk společnosti, v níž vznikla.

Kultura. Archeologická kultura, platonický ideál, který existuje pouze v učebnicích, zatímco v praxi tvoří spíše kontinuální řadu „typologií“, „výjimek“, „deformací“, „lokálních skupin“, stěží rozpoznatelných „fází“ a všemožných „vlivů“, které lze kvantifikovat a členit s nekonečně jemnou přesností podle nekonečně velkého množství libovolných kritérií.

Neolitická revoluce. Revoluce vyvolaná pokrokovými opolidmi poté, co na úpatí Araratu roztály kontinentální ledy a nad Jerichem vzešla Aurora. Pojem zavedl v inspiraci Francouzskou buržoazní revolucí a Velkou říjnovou revolucí prominentní australský komunista a svého času profesor starožitností v Cambridgi Vere Gordon Childe.

Novověk. Překlad něm. Neuzeit. Pojem vymyšlený v 17. století na univerzitě v Leydenu, kde se pomalu přestalo věřit tomu, že mýtus o medium aevum je dostatečně elastický, aby vydržel další natažení od doby reformace, zejména poté, co byl již opakovaně natahován od r. 1000 až po křižácké války.

Modernita. Archeologie modernity. Společenskovědní paradox, ne-li přímo oxymoron, umělecký prostředek vyjádřující marnost lidského, v tomto případě archeologického konání a počínání (srovnej strhané struny zvuk, vyhaslé hvězdy jas, mrtvé milenky cit, česká moravská malovaná nemalovaná keramika, zduřelý okraj bez zduření).

Pokrok. Zaklínadlo, které přitahuje všechny dekadentní, neklidné a bezcílné kultury, a které v archeologii slouží coby metr k hodnocení všech smyšlených i skutečných historických událostí. Historické události pak obvykle nabývají náboj plus/minus. Příklad: Údajné objevení vodního kola ve vrcholném středověku (Leslie White) = velký pokrok = radostná událost stojící za historicky nutným pohybem středověku postupně až k beztřídní socialistické společnosti.

Pravěk. Optický klam, podle něhož se epizodicky do dáli smrsknou tisíciletí světových dějin slisovaných obvykle do jedné poznámky pod čarou, zatímco v blízkosti vlastního bydliště se od husitských a zejména poděbradských válek strašidelně nafukuje každá bezvýznamná zaniklá vesnice, na jejímž pustém rozhrabošení se uživí nejméně dvacet jinak zcela nezaměstnatelných doktorandů.

Predikční mapa. Představa, že člověk všech dob a za všech okolností je naprogramovaný automat, jehož chování lze vyjádřit empiricky spočitatelnou rovnicí.

Prvobytně pospolná společnost. Mistrná kamufláž Engelsova pojmu Urkommunismus.

Vizuální prospekce. Výzkum prováděný pozorováním prostřednictvím zkušeného lidského fotoreceptoru.

psáno 2012 do šuplíku během studií archeologie