Category Archives: Cyklická doktrína

Učení o zlatém věku u Platóna

Vybrané odstavce z dialogu Politikos o zlatém věku, primordiálním člověku a cyklické doktríně.

»Byl a ještě bude mezi starými bájemi mimo mnoho jiných věcí také ten div, který souvisí s vypravováním o sváru Atreově a Thyestově s převrácením západu a východu Slunce a ostatních hvězd, odkud totiž nyní vycházejí, dříve na to místo zapadaly, a vycházely na straně opačné, avšak tehdy bůh vydal svědectví Atreovi a převrátil to v nynější podobu. A také o kralování Kronově jsme od mnohých slyšeli. A což to, že dřívější lidé vyrůstali ze země a nerodili se jedni z druhých? Nuže tyto všechny věci jsou následky téhož děje a mimo ně nesčíslně jiných a ještě divnějších, ale z těch jedny pro délku času v paměti vyhasly, jiné jsou ve vypravování rozptýlené a bez vzájemné souvislosti. Celý příspěvek

Lov kalydónského kance

Guénonův výklad mýtu o lovu kalydónského kance je zde. Následují přepisy podání mýtu podle Homéra a Ovidia. V Homérově podání příběh vypravuje Nestor trucujícímu Achilleovi ve snaze přesvědčit jej, aby se udobřil s Agamemnónem a pomohl odvrátil útok Trójanů na achájský tábor. V Ovidiově verzi je Nestor sám účastníkem lovu.

V obou verzích svolal honbu kalydónský princ Meleagros, který podle Homéra kance – emblematický symbol kněžské kasty a hyperborejské tradice – zabil. Lovci se po zabití kance pohádají o kořist, kterou získá lovkyně Atalanté – personifikace Atlantis, jež zasadila první ránu. Podle Homéra válčí o kořist Aitólští s Kúréty, podle Ovidia během hádky lovců Meleagros zabije své dva strýce a nakonec je sám z pomsty zabit svou matkou královnou. V této zprávě lze vidět, že vzpoura proti kněžské kastě započala v samotné Atlantidě či mezi dědici její tradice a také následný spor o nástupnictví hyperborejské tradice.
Celý příspěvek

Vladislav Zadrobílek o nástupu atlantské tradice

Zkrácena ukázka z mýtoetymologických esejů D. Ž. Bora pojednávající o významu a změnách kořene *AR a nástupu atlantské tradice.

»Sonanty R a L můžeme mýtoetymologicky označit za ústa a srdce. Hrčivé rrr vyjadřuje ideu pohybu, často násilného, krušivého, kruhového. Souvisí s prouděním vody (s řinutím, roněním a vrásněním, srv. řecké RHÉO, teku, RHEUMA, tok, st. ind. RINÁTI, řinouti, téci; řeka RÝN, RHEIN) a světla. RIT-runa souvisí s pohybem a to ve všech shora uvedených významech. Odtud blízkost slov s významy tryskat, zářit, paprskovat (srv. bůh Slunce v Egyptě RE, sumerské ARA, svítící, zářící, st. egypt. ARI, světlo, hebrejské OR, AUR, AOR, světlo, plamen, oheň, st. ind. ARKÁ, paprsek, Slunce, penis erectus, ARYEV, Slunce, finské AURINKO, slunce, maďarské ARANY, zlato, latinské AURUM, zlato, AURORA, zlatý východ slunce, atd.) Božským hieroglyfem je zde bůh Slunce RE, z jehož slzí se prý zrodili lidé.« (Bor 1993, 169) Celý příspěvek

Několik poznámek k doktríně kosmických cyklů

bohyně Kálí

bohyně Kálí

Vzhledem k náznakům, které tu a tam poskytujeme ohledně indické doktríny kosmických cyklů a jejích ekvivalentů v jiných tradicích, býváme často tázáni, zda bychom publikovali pokud ne přímo její úplný výklad, tak aspoň přehled postačující k odhalení základních rysů. To je ale vpravdě téměř nemožný úkol nejen proto, že tato otázka je sama o sobě velmi komplexní, ale především kvůli extrémním obtížím vyjádřit ji v evropských jazycích a způsobem pochopitelným současné západní mentalitě, která s tímto způsobem myšlení nemá žádnou zkušenost. Vše, co podle našeho názoru lze učinit, je pokus vyjasnit několik bodů pomocí následujících poznámek, které mohou spíš poskytnout vodítko k jejímu významu než jejímu skutečnému výkladu. Celý příspěvek

Tradiční učení o lidských věcích

Reaktualizace primordiálního člověka a zlatého věku, německý kalendář Das neue Volk

Aktualizace obrazu primordiálního člověka a zlatého věku, německý kalendář Das neue Volk

Přehled tradičních podání mýtu o čtyřech lidských věcích, do nichž Hésiodos vkládá pátý lidský věk – věk homérských hrdinů od Tróje, kteří neodešli do Hádu, nýbrž do rajského Elysia – jako možnost restaurace zlatého věku. Walter Burkert se na základě podobností mezi Hésiodovou Theogonií a churritsko-chetitským mýtem o Kumarbim domnívá, že Hésiodos zpracoval východní mýtus, který v 8. století pronikl do řecké tradice. Jeho prostřednictvím tedy mělo dojít k výrazné orientalizaci řeckého náboženství. Tyto prý původně chaldejské a churritské mýty mají mít podle některých badatelů poslední ohlas v učení o čtyřech světových královstvích v biblické knize Daniel. Připouštím, že je to možné, ale nemyslím si to. Naše poznámky uvádíme citacemi Homéra a Hésioda, což jsou podle autorit jako Hérodotos z Halikarnassu zakladatelé řeckého náboženství, kteří měli žít přibližně okolo roku 900 př. Kr. (čtyři sta let před Hérodotem). Dobu, kdy byla sepsána Odysseia, si netroufáme odhadnout, Hésioda bychom zařadili do 7. – 8. stol. př. Kristem.
Celý příspěvek

Několik poznámek ohledně jména Adam

V předchozím článku jsme psali, že doslovný význam jména Adam je „rudý“ a že v tom lze spatřovat indicii spojení mezi hebrejskou a atlantskou tradicí, která byla tradicí rudé rasy. Na druhou stranu náš kolega Argos ve svém zajímavém článku „o některých mystériích krve“ navrhuje odvození, které se zdá být odlišné. Poté, co se odvolává na běžnou interpretaci „pocházející ze země“ se táže, zda nepochází spíše ze slova dam, krev; ale tato odlišnost je jen zdánlivá, protože všechna tato slova pocházejí ze stejného kořene.

tradiční učení rozlišuje čtyři lidské rasy odpovídající čtyřem lidským věkům – Egypťané se sami považovali za potomky rudé rasy

tradiční učení rozlišuje čtyři lidské rasy odpovídající čtyřem lidským věkům – Egypťané se sami považovali za potomky rudé rasy

Celý příspěvek

Místo atlantské tradice v manvantaře

dva tanečníci – detail z etruské hrobky v Leonesse, Tarquinia

dva tanečníci – detail z etruské hrobky v Leonesse, Tarquinia

Nedávno jsme ve stati s názvem Atlantida a Hyperborea poukázali na časté směšování primordiální tradice, která je skutečně „polární“ v pravém slova smyslu a která se kryje se začátkem nynější manvantary, s druhotnou a odvozenou tradicí jakou je tradice atlantská, jež se týká daleko pozdějšího cyklického období. V uvedeném článku, stejně tak i v námi dříve napsané knize (1), jsme objasnili, že onen zmatek je zčásti způsoben skutečností, že všechna podřízená duchovní centra jsou uspořádána podle obrazu samotného nejvyššího centra a že se druhotným centrům často dávalo jméno charakteristické pro ono nejvyšší centrum. Právě proto bylo atlantské město Tula, jehož název se dochoval v tradicích střední Ameriky, kam ho přinesla plemena Toltéků, centrem duchovní a sakrální moci atlantské tradice a představovalo jakousi emanaci polární a ve skutečnosti hyperborejské Tuly. Jelikož slovo „Tula“ zpočátku označovalo „váhy“, dvojí užití tohoto názvu (u centra hyperborejského i u centra atlantského) úzce souvisí s přenesením dávného pojmenování polárního souhvězdí Velkého medvěda (je všeobecně známo, že předchozím jménem souhvězdí Velkého medvěda bylo v tradici „Váhy“) na zodiakální znamení, které je i dnes známé pod „jménem“ Váhy. Právě k období atlantské tradice je také nutno přiřadit přemístění sapta-rikša (symbolického obydlí sedmi ršiů) ze souhvězdí Velkého medvěda do souhvězdí Plejád tj. do souhvězdí také tvořeného sedmi hvězdami, ale umístěného na okruh zodiaku. Poslední pochybnosti, zda je oprávněné takové datování a takové geografické specifikum přenosu těchto názvů na jiné objekty hvězdného nebe, se zcela rozplývají, pokud vezmeme v úvahu to, že Plejády byly pokládány za dcery Atlase a jako takové se nazývaly „Atlantidy“. Celý příspěvek