Category Archives: Iniciace

Three Types of Ascesis

The Temptation of St. Anthony

In an accordance with the hierarchy spiritus, anima, corpus (spirit, soul, body), we distinguish three types of ascesis, three types of self-control: ascesis of spirit, ascesis of soul, ascesis of body. Spiritual ascesis or mental ascesis is an ascesis of thoughts, a mental self-control. Ascesis of a soul represents control over character. [1] Bodily ascesis means control of action, conduct, and behaviour.

The key to a successful practice of ascesis is to practice in an accordance with the given hierarchy: Every impulse attacks first one’s mind in form of a thought. A bad thought leads to a character disharmony, e.g., desire. Yet the desire causes wrong acting (and not the other way). This is why the beginning of every successful ascesis is to suppress a wrong thought, a bad mental impulse. [2]

Celý příspěvek

Hésychasmus

nWr8I4Hésychasmus, řec. isychasmós (z isychia = klid, mlčení) představuje mystickou formu modlitby východní církve. Hesychastická modlitba směřuje k vnitřnímu klidu a čistotě duše. Hésychasmus zahrnuje řadu iniciačních stupňů, jejichž cílem je dojít k vidění táborského světla, tedy nestvořeného světla Božství. (1)

Těžištěm hésychasmu je tzv. ryzí, čistá, též srdeční modlitba. Jejím prostřednictvím dochází ke koncentraci mysli. Čistá modlitba společně s askezí (z řec. áskésis = cvičení) napomáhá dosažení neomezeného vnitřního klidu (hesychia), při němž je vybičována pozornost a probuzeno vědomí. Svatý Izák Syrský tento stav, jenž je vyšší než kanonická i čistá motlitba a je výchozí podmínkou přijímání daru vidění (theória, z řec. theorein = pozorovat), nazývá mlčením mysli. (2) Celý příspěvek

Výpisky z Temné noci sv. Jana od Kříže

The_Ladder_of_Divine_Ascent_Monastery_of_St_Catherine_Sinai_12th_centuryDo temné noci začínají duše vstupovat, když je Bůh postupně vytrhuje ze stavu začátečníků a začíná je uvádět do stavu těch, kteří prospívají. Tudy procházejí do stavu dokonalých, to je stav božského sjednocení duše s Bohem.

(…) Když se tito začátečníci cítí být horliví a pilní v duchovních věcech a zbožných cvičeních, pro jejich nedokonalost jim velice často z této vlastnosti vyroste jistý výhonek skryté pýchy. Odtud se také rodí jistá chuť, poněkud marnivá a častokrát velice prázdná, mluvit před ostatními o duchovních věcech a často také spíše o nich poučovat, než si je osvojit. Ve svém srdci odsuzují druhé, kteří se jim nezdají být tak zbožnými.

(…) Někteří z nich se příliš zarmucují, když vidí, že upadli do chyb. Častokrát dychtivě touží, aby jim Bůh odpustil jejich nedokonalosti a chyby, víc proto, že od nich chtějí mít pokoj, než kvůli Bohu. A nevídí, že kdyby jim je Bůh odejmul, stali by se snad ještě pyšnějšími a domýšlivějšími. Celý příspěvek

Al Faqr

Podmíněné bytí lze definovat jako takové, které samo sebe nedovede odůvodnit. Důsledkem toho takové bytí nemá o sobě žádnou hodnotu a žádná jeho vlastnost nepochází z něho samého. To je rovněž případ lidského bytí a jakékoliv stvořené bytosti jakéhokoliv stupně, neboť veškeré diference mezi stupni univerzální Existence nejsou ničím ve vztahu k Principu. Všechny bytosti, lidské i jiné, jsou z toho důvodu ve všech ohledech plně závislé na Principu, „mimo něj nevzniká nic, absolutně nic“ (1). Vědomí této závislosti je to, co je v několika různých tradicích nazýváno „duchovní chudoba“. Bezprostředním důsledkem tohoto uvědomění je odstup, který bytost chová ke všemu stvořenému, neboť ví, že vše stvořené nemá žádnou hodnotu ani význam ve vztahu k absolutní Realitě. Tento odstup se znamená především odstup od plodů činnosti, jak učí jmenovitě Bhagavad Gita, odstup, díky kterému bytost unikne nikdy nekončícímu řetězu příčin a následků. Jedná se o „jednání bez chtění“ (niškáma karma), přičemž „jednání s chtěním“ (sakáma karma) je jednání s ohledem na plody činnosti. Celý příspěvek

O horlivosti

Kdo okusil pravdu, nesváří se o ní. Kdo podle mínění lidí horlí pro pravdu, ještě nepoznal, co pravda ve skutečnosti je – když to pozná, přestane pro ní horlit. Dar poznání Boha není důvodem pro zmatek a povyk. Naopak, tento dar je zcela naplněn pokojem, v němž přebývá Duch, láska a pokora. Toto je znakem příchodu Ducha: člověk, jehož zastínil Duch, se stává dokonalým ve všech těchto vlastnostech. Bůh je skutečnost. Člověk, jehož mysli se dotkl Bůh, nemá ani jazyk, jímž by mohl mluvit, ale Bůh přebývá v jeho srdci ve velikém klidu. Takový člověk necítí žádné popudy horlivosti nebo svárlivosti, ani není rozrušen hněvem. Dokonce ani ohledně víry se nevzrušuje.

svatý Izák Syrský

Princ a večernice: Restaurace zlatého věku

Filmová pohádka o Princi a večernici je značně pozoruhodná, zejména když si uvědomíme, že byla vytvořena „uměle“. Přesto se nezdá, že by symboly, kterými promlouvá, byly zvoleny libovolně: přestože se nejedná o tradiční pohádku, nýbrž o „umělou pohádku“, na světě neexistuje nic jako nepodmíněná tvůrčí invence (1); každý moderní fantastický příběh nebo pohádka, kterou si autor „vymýšlí“, je ve skutečnosti více nebo méně vědomou skládankou jednotlivých „mytémat“, s nimiž se autor setkal ve svém životě, nebo čerpá inspiraci v kolektivní paměti. Zvláště patrné je toto u dětí ve škole, dostanou-li např. za úkol vymyslet vlastní pohádkový příběh. Celý příspěvek

Rozdíl mezi kvalitou a kvantitou

Kvalita znamená jakost, kvalitativní veličiny se označují jako moci.

Kvantita označuje měřitelné hodnoty, síly.

Z hlediska iniciace rozlišujeme cestu kvalitativní a kvantitativní (1), které se v jazyce západního hermetismu označují jako cesta mystická a magická a jsou reprezentovány dvěma zasvěcovacími klíči od brány do nebes (2) či dvěma sloupy od brány Chrámu moudrosti (jachin a boaz). Mystická cesta pracuje s mocí, magická cesta se silou. Tam, kde se jedná o skutečnou iniciaci a stav nadlidského řádu, tam se obě cesty uskutečňují současně.

Příklad: Uveďme cvičení myšlení. Kvalitativní aspekt znamená čistotu myšlenek: udržovat positivní myšlenky a nepřipouštět negativní myšlenky. Kvantitativní aspekt znamená sílu myšlenek: výcvik soustředění a představivosti.

heraldické klíče na fasádě brněnské radnice

heraldické klíče na fasádě brněnské radnice

Celý příspěvek